Posts

Computer graphic learning links

โฟโต้เฉาะฉบับป้าโอ้ท "รีฟายเอ็จ" refine edge

โฟโต้เฉาะฉบับป้าโอ้ท #2

โฟโต้เฉาะ ฉบับป้าโอ้ท # 1

แปรงปรับภาพในคาเมร่ารอ ฉบับป้าโอ้ท Adjustment brush in camera raw

ไฟสตูดิโอ Studio light

วงล้อสี Color Wheel

เปลี่ยนยางกล้องแคนอน EOS 60D ง่าย 27 กค 2556

โฟกัส ...Focus

แคนนอน EOS 60D

ความรู้จากห้องเรียน 17 มค 2556

เกร็ดเล็กๆ จากห้องเรียน...